පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

ජල කළමනාකරණය

ප‍්‍රධාන කාර්යයන්

  • වගා කාල සටහන හා වගා රටාව අනුව ජල කළමනාකරණය කන්නය තුල ජලය නිකුත් කිරීමේ කාල සටහන මුර ජල නිකුත් කිරීම හා ජල සැපයුම් පිළිබඳ අධීක්‍ෂණය
  • යෝග්‍ය ජල කළමනාකරණ වැඩ සටහන් ඇති කිරීම හා අධීක්‍ෂණය ඇතුළුව ඒකාබද්ධ සහභාගිත්ව ජල කළමනාකරණ වැඩ සටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම
  • පවත්නා ජල සම්පත් අධ්‍යයනය හා ජල සම්පත් මූලික සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම
  • සතිපතා ජල පාලන කමිටුවට සහභාගිත්වය හා සමිබන්ධීකරණය
  • නියං අවස්ථාවලදී අධීක්‍ෂණය මඟපෙන්වීම හා අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම
  • ගොවිපල තුල ජලය බෙදා හැරීමේ පද්ධති කළමනාකරණය
  • ජල පෝෂක ප‍්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම හා ජල බෙත්ම කළමනාකරණය සමිබන්ධ මඟ පෙන්වීම
  • අන්තර් ජාතික වාර්මාග හා ජලපවහන (International Commission of Irrigation & Drainage) ශ්‍රී ලංකා කමිටු කේන්ද්‍රස්ථානය වශයෙන් කටයුතු කිරීම

Water Panel Decisions

This Page is under construction

 නවතම පුවත්

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 15-01-2018.