පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය ජල කළමනාකරණය වාරිමාර්ග හා ඵලදායිතා ප‍්‍රවර්ධන අංශය

වාරිමාර්ග හා ඵලදායිතා ප‍්‍රවර්ධන අංශය

හැදින්වීම

වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරයන්හි ජල ඒකකයක් හා ඉඩම් ඒකකයක් තුළින් උපරිම ඵලදායිතාවයක් ලබා ගැනීම පිණිස ගොවි ප‍්‍රජාව හා අදාළ නිලධාරීන් සහභාගීත්ව කළමනාකරණ ප්‍රවේශයක් සදහා යොමු කිරීම හා අදාළ මාර්ගෝපදේශයන් සැලයීම මෙම අංශය වෙත පැවරේ. මේ සදහා දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමේ, ප‍්‍රාදේශීය මට්ටමේ,ක්ෂේත‍්‍ර මට්ටමේ ආයතිනික ව්‍යුහය සකස් කිරීම සදහා ප‍්‍රතිපත්තිමය තීරණ සැකසීම, උපදෙස් නිකුත් කිරීම, පසුවිපරම් හා ඇගයීම් සිදු කිරීම මෙම අංශය මඟින් සිදු කෙරේ. දෙපාර්තමේන්තුවේ ප‍්‍රතිව්‍යුහගතකරණ වැඩසටහන අනුව 2013 වසරේ ස්ථාපිත කරන ලද මෙම අංශය මඟින් දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ නඩත්තු වන මධ්‍යම/ මහා වාරි ව්‍යාපාර වල ඵලදායිතාවය ඉහළනැංවීම අපේක්ෂා කෙරේ.

කාර්යයන්

  • වාරි හා ඵලදායිතා ප‍්‍රවර්ධන අංශයේ සියළුම පරිපාලන කටයුතු මඟින් අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වාරි හා ජල කලමනාකරණ)ගේ කාර්යන්ට සහායවීම.
  • සහභාගීත්ව කලමනාකරණ තුලින් ව්‍යාපාර කලමනාකරණය සදහා මඟ පෙන්වීම හා පුහුණුකිරීම.
  • ජල ඒකකයක් හා භූමි ඒකකයක් තුළින් උපරිම ඵලදායිතාවයක් ලබා ගැනීම සදහා ක‍්‍රමවේද සැකසීම, තාක්ෂණික මාර්ගෝපදේශකත්වය ලබාදීම.
  • ප‍්‍රධාන හා මධ්‍යම පරීමාණයේ ව්‍යාපාර වල වී වගාවේ මෙන්ම අනෙකුත් බෝග වල ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීම සදහා කටයුතු කිරීම.
  • ව්‍යාපාර කලමනාකරණය කමිටු පාලනය හා එහි ක‍්‍රියාකාරීත්වය සදහා උපදෙස් ලබාදීම.
  • අනෙකුත් රේඛීය ආයතන සහභාගී කර ගනිමින්ගොවි මහතුන්ගේ ආර්ථික මට්ටම ඉහළදැමීමේ වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
  • වාරිකෘෂි කර්මාන්තයේදී ගොවි ප‍්‍රජාව, අනෙක් රේඛීය ආයතන හා දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් අතර සහ සම්බන්ධතාව වර්ධනය කිරීම.
  • ගොවි සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම පිණිස ක්ෂේත‍්‍ර නිලධාරීන්ගේ හැකියාවන් ප‍්‍රවර්ධනය සදහා වැදගත් වන පුහුණු වැඩසටහන්, වැඩමුළු පැවැත්වීම.
  • වාරි හා ඵලදායිතා ප‍්‍රවර්ධන විෂයට අයත් වැඩසටහන්, ඇස්තමේන්තු, මූල්‍ය ප‍්‍රතිපාදන අධීක්ෂණය හා ප‍්‍රගති සමාලෝචනය.
 නවතම පුවත්

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 15-01-2018.