පුරන්න
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.
ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව ප්‍රධාන කාර්යාලය ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධනය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ

  • ප‍්‍රධාන කාර්යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණයට අදාල යටිතල පහසුකම් යාවත්කාලීන කිරීම හා වැඩි දියුනු කිරීම
  • තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම
  • පරිගණක මධ්‍යස්ථානය නඩත්තු කිරීම හා උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම
  • කලාප /දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකක පිහිටුවීම හා උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම
  • වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂකගේ (පුහුණු කිරීම් හා ධාරිතා වර්ධන) සහාය ඇතිව තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය පිළිබඳ පුහුණු කිරීම හා ධාරිතා වර්ධනය
  • කලාපය / වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ (දිස්ත්‍රික්) වෙත තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවා සැපයීම
  • ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය හා සබැඳි භාණ්ඩ හා සේවා වල ක්‍රියාකාරීත්වය පිරික්සීම
  • තොරතුරු හා සන්නිවේදන ක්‍රියාකාරකම් හා සම්බන්ධ බාහිර නියෝජිත ආයතන සමග සම්බන්ධීකරණය
  • වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය හා නඩත්තු කිරීම
  • ICTA ආයතනය සමඟ කටයුතු කර e-SriLanka ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීම
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 ජූනි 04 වෙනි අඟහරුවාදා, 08:02  නවතම පුවත්

Annual Transfers 2018 - Store Keeper

Application form and details can be downloaded through =>Downloads => Annu...

කතුහිමිකම © 2018 වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව. සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි.
නිර්මාණය හා සංවර්ධනය : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.
Last Update 15-01-2018.